I Sverige är mänskliga rättigheter något som ska vara självklart för alla. Detta innefattar ett brett spektrum av olika faktorer. Innebörden av kulturella, sociala och ekonomiska rättigheter är möjligheten att få en utbildning, att ha en dräglig levnadsstandard och värna om sin hälsa samtidigt som man ska kunna få all möjlig hjälp att få ett arbete inom sinom tid.

Rättigheternas början

Sverige har inte alltid varit ett generöst land. Det var först på 1900-talet som de mänskliga rättigheterna växte fram och stöptes ur en och samma form. Då landet var fattigt så uppkom flera tankar från folk och kämpar fram att staten borde bidra med mer för att underlätta tillvaron för arbetare och befolkningen i övrigt. Detta avsåg alltifrån hälsa och sjukvård till skola och omsorg, trygghet och jämställdhet.

Det förekom en rad förändringar i Sverige under 1900-talet. Man löste upp Unionen med Norge och allt mer blev industrialiserat. Detta gjorde även att klyftorna i samhället sakta minskade och fattigt folk började ta sig ton och demonstrera. Flera folkrörelser växte sig större, bland andra socialdemokratin, dåvarande Arbetarpartiet. Livsmedelsbrist under första världskriget gjorde att folk gjorde mer uppror och rösträtten blev en viktig fråga. Till en början var det dock hårda maktkamper mellan höger och vänster och mycket bromsades upp. Den hårda tiden på 20-talet ledde till svaga regeringar och maktkamper samt en befolkning som krävde mer och mer.

Mänskliga rättigheter i världen

Arbetet för rättighetsfrågor och viljan att hitta lösningar, påbörjades inom internationella ILO som var en arbetsorganisation. Kampen togs upp redan 1919, innan många kvinnor hade fått rösträtt och arbetsförhållandena var fortfarande ganska svåra för arbetarklassen. Man började arbeta fram flera konventioner om rättigheter som sedan presenterades och lades fram på borden bland högt uppstående politiker.

Dessa frågor som även andra länder hade på agendan, lades upp hos FN-organet 1948, varpå man beslutade om mänskliga rättigheter för alla länder. Tyvärr följer inte alla nationer dessa konventioner.