Det förekommer att länder granskas av olika organisationer för att se att man håller måttet beträffande sociala och mänskliga rättigheter. Dessa organisationer eller organ är internationella och kommer med sina rapporter med jämna mellanrum. De organen brukar vanligen vara Europarådet och FN. Det finns huvudsakligen två typer av granskningar – återkommande och de enskilda klagomålen och vi ska gå närmare in på vad dessa innebär.

Återkommande rapportering

Om det rör sig om en återkommande rapportering så måste regeringen med jämna mellanrum, lämna in en rapport utifrån studier som har skett beträffande de mänskliga rättigheterna i Sverige. rapporten lämnas sedan in till det organ som ska granska den och detta brukar ske med några års mellanrum. Till rapporten kommer det även till saker som organet har lagt märke till genom olika besök eller studier och den slutliga rapporten blir därför en kombination av Sveriges syn på det hela och organets syn på det hela.

Enskilda klagomål

De enskilda klagomålen är lite mindre komplicerade och omfattar enskilda individer eller grupper m.m som ansetts sig blivit kränkta på ett eller annat vis. Organet tar då ställning till om det föreligger en grund för klagomålet och vad som kan förbättras. Vad klagomålet gäller varierar i stort.

Typiska granskningar

Det kan röra sig om flera olika fall som innefattar olika grupper men några exempel följer här nedan.

  • UPR- den allmänna ländergranskningen
  • CCPR som är konventionen om mänskliga och politiska rättigheter
  • Konventionen mot tortyr och omänsklig behandling
  • CEDAW som omfattar all diskriminering av kvinnor
  • CESCR ansvarar för sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter
  • CRC som är konventionen om barns rättigheter
  • Konventionen som innefattar kränkande behandling mot funktionsnedsatta

Dessa granskningar har FN hand om men det förekommer som sagt många andra granskningar som tas upp i enskilda fall. Dessa innefattar organ som Europadomstolen, Ramkonventionen för minoriteter samt Europarådet mot racism och intolerans mot vissa samhällsgrupper.